Πολιτική Απορρήτου | L. Medical 
 
Ενημερωθείτε για τα test κοροναϊόυ

Πολιτική Απορρήτου

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά για να κατανοήσετε το πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε σχέση με την ιστοσελίδα μας.

Προσωπικά Δεδομένα

Η ιστοσελίδα του L-Medical είναι ένα μέσο επικοινωνίας με το κοινό, το οποίο παρέχει μέσω του διαδικτύου πληροφορίες και υπηρεσίες ενημέρωσης. Οι επισκέπτες/χρήστες/πελάτες μπορούν να επισκέπτονται την παρούσα ιστοσελίδα και να ενημερώνονται για τις υπηρεσίες, καθώς και για σημαντικές ανακοινώσεις του L-Medical. Η συλλογή και αποθήκευση οποιασδήποτε πληροφορίας στις βάσεις δεδομένων μας, υπόκειται στη συγκατάθεσή σας και είναι σύμφωνη με το εφαρμοστέο δίκαιο.

Τι είδους προσωπικά στοιχεία συλλέγουμε, πότε και πώς

Εφόσον αποφασίσετε να κάνετε χρήση της φόρμας επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας, προκειμένου να ζητήσετε να λάβετε πληροφορίες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας, σας ζητούμε συγκεκριμένες προσωπικές πληροφορίες (δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα) για την διευκόλυνσή σας.

Το L-Medical συμμορφώνεται με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και σύμφωνα προς το αίτημά σας, κάνει χρήση των δεδομένων σας για να σας παρέχει πιο γρήγορες και ποιοτικότερες υπηρεσίες υγείας.

Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

α) Το L-Medical δεσμεύεται να τηρεί τις πληροφορίες που του παρέχονται ως εμπιστευτικές και ασφαλείς, εξασφαλίζοντας έτσι το ιδιωτικό απόρρητο. Για τη συμπλήρωση ηλεκτρονικού εντύπου (λ.χ. αιτήσεως ) θα σας ζητηθεί ξεχωριστά να δηλώσετε τη συγκατάθεση σας.

β) Το L-Medical διατηρεί αρχείο και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα, τηρώντας απόλυτη εχεμύθεια, με αποκλειστικό σκοπό τη διεκπεραίωση των αιτημάτων των ενδιαφερομένων και την παροχή διευκόλυνσης κατά την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας που αυτό παρέχει.

γ) Αν είστε ανήλικος πάνω από το ηλικιακό όριο, από το οποίο απαιτείται η γονική συναίνεση στη χώρα σας, θα πρέπει να ελέγξετε τους όρους της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου και των Όρων χρήσης από κοινού με το γονέα ή τον κηδεμόνα σας για να βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε και αποδέχεσθε αυτούς τους όρους.

δ) Τα δεδομένα στην περίπτωση που συγκεντρωθούν στον δικτυακό τόπο, δεν μεταφέρονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους, εκτός εάν αυτό επιτάσσεται από το Νόμο ή/και τις αρμόδιες Αρχές.

ε) Το L-Medical, σεβόμενο το δικαίωμα πρόσβασής σας στις προσωπικές πληροφορίες που συγκεντρώνει και διατηρεί μέσω της παρούσας ιστοσελίδας, παρέχει το δικαίωμα ενημέρωσής σας επί των δεδομένων σας κατόπιν αιτήματος, που μπορεί να υποβληθεί μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας Έχετε επίσης δικαίωμα να προβάλλετε οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων που σας αφορούν ή, αν επιθυμείτε, να αναφέρετε οποιαδήποτε κακή χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών.

Οι αντιρρήσεις απευθύνονται εγγράφως στον υπεύθυνο επεξεργασίας και πρέπει να περιέχουν αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια, όπως διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή διαγραφή.

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για οποιαδήποτε αλλαγή στις παρεχόμενες από εσάς πληροφορίες.

στ) Το προσωπικό του L-Medical έχει ενημερωθεί σχετικά με το ιδιωτικό απόρρητο και την ασφάλεια της πληροφορίας. Η πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες είναι περιορισμένη, ώστε να αποφευχθεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση ή κακή χρήση και επιτρέπεται μόνο μεταξύ των υπαλλήλων και των συνεργατών μας, εφόσον απαιτείται να τα γνωρίζουν. To L-Medical καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να διατηρεί ένα άριστο επίπεδο ασφαλείας, ωστόσο δε φέρει καμία ευθύνη αν, παρά την άσκηση της δέουσας επιμέλειας, παραβιασθεί το απόρρητο των πληροφοριών.

Αποδοχή των όρων

Η χρήση των υπηρεσιών της παρούσας ιστοσελίδας συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους σας των όρων της πολιτικής απορρήτου.

Διατηρούμε το δικαίωμα κατά την διακριτική μας ευχέρεια να τροποποιούμε ή/και να επικαιροποιούμε την πολιτική απορρήτου μας. Αποδέχεστε ότι δεσμεύεστε από μια τέτοια τροποποίηση της πολιτικής απορρήτου. Κάθε αλλαγή αυτής της πολιτικής θα αναρτάται σε αυτήν εδώ την ιστοσελίδα.
 
Εκτός από αυτή την πολιτική απορρήτου, μπορεί να υπάρχουν συγκεκριμένες καμπάνιες ή προσφορές που θα διέπονται από τυχόν πρόσθετους όρους. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε αυτούς τους όρους ή τις πολιτικές πριν από τη συμμετοχή σας σε τέτοιου είδους εκστρατείες και προωθητικές ενέργειες, προκειμένου να ενημερώνεστε κατά τα ανωτέρω, εφόσον συμμετέχετε.

Διάφορα

Εκτιμούμε και σεβόμαστε την ιδιωτική σας ζωή, κατά το μέγιστο δυνατό και αναγκαίο βαθμό, για την ορθή λειτουργία της Ιστοσελίδας και την καλή χρήση της από εσάς. Παρόλα αυτά όμως, λόγω της φύσης του διαδικτύου, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε απόλυτα το ενδεχόμενο οι πληροφορίες σας να γίνουν προσβάσιμες με κακόβουλους τρόπους σε τρίτα μέρη. Σε μια τέτοια περίπτωση αποδέχεστε ότι απαλλάσσετε από οποιαδήποτε ευθύνη το L-Medical και τους νόμιμους συνεργάτες του και κινείστε εναντίον αποκλειστικά αυτών που με κακόβουλο και παράνομο τρόπο απέσπασαν τις πληροφορίες σας.

Συνδεδεμένες ιστοσελίδες

Οι σύνδεσμοι σε αυτή την περιοχή θα σας αφήσουν να βγείτε από την ιστοσελίδα του L-Medical. Οι συνδεδεμένες ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της εταιρείας και για τον λόγο αυτό κανένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο από την ομάδα του L-Medical δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των συνδεδεμένων ιστοσελίδων, ούτε και για τους συνδέσμους σε συνδεδεμένη ιστοσελίδα., ούτε για τυχόν τροποποιήσεις ή ενημερώσεις στις ιστοσελίδες αυτές. Δεν ευθύνεται επίσης για τη μετάδοση μέσω δικτύου ή μέσω οποιουδήποτε άλλου τρόπου μετάδοσης, που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη σελίδα. Οι συνδεδεμένες ιστοσελίδες, εμφανίζονται σε εσάς μόνο για λόγους διευκόλυνσης και το περιεχόμενό τους δεν ελέγχεται από την εταιρεία.

Ειδοποίηση για το εμπορικό σήμα της εταιρίας

Tα εμπορικά σήματα των προϊόντων του L-Medical που αναφέρονται στην παρούσα, είτε αν εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες, είτε με το εμπορικό σήμα, αποτελούν εμπορικά σήματα που ανήκουν στο L-Medical. Τα ονόματα εταιρειών και προϊόντων που αναφέρονται στην παρούσα, μπορεί να είναι εμπορικά σήματα ιδιοκτητών. Η χρησιμοποίηση αυτών των εμπορικών σημάτων, εκτός αν έχει παραχωρηθεί άδεια από το L-Medical, απαγορεύεται ρητώς και μπορεί να αποτελέσει παράβαση του νόμου.

Ερωτήσεις και Πληροφορίες

Υπάρχει η περίπτωση, η χρήση του δικτύου από εσάς, να καταγράφεται. Το L-Medical είναι ελεύθερο να χρησιμοποιήσει αυτή την πληροφορία για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να διασφαλίσει την αδιακώλυτη χρήση και βελτίωση των διαδικτύων της. Στην περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τη συγκεκριμένη πολιτική, παρακαλούμε μην χρησιμοποιήσετε αυτή την υπηρεσία. Τα δικαιώματα που δεν εκχωρούνται ρητώς στην παρούσα, φυλάσσονται από το νόμο.